GTC, house rules

Általános Szerződési Feltételek

Bükfürdő Thermal & Spa karácsonyi kártyák

Vásárlási feltételek, adatkezelés, fizetési információk

Szolgáltató
Név: Büki Gyógyfürdő Zrt.
Képviseletre jogosult személy neve: Boros László Attila, vezérigazgató
Cím: 9740 Bük, Termál körút 2/A
Cégjegyzékszám: 18-10-100542
Adószám: 11302605-2-18
OTP számlaszám: 11747082-20000019
Tel: +36 94 558 080
E-mail: marketing@bukfurdo.hu

Panaszkezelés helye és elérhetőségei:

9740 Bük, Termál körút 2/A
E-mail: marketing@bukfurdo.hu

Tel.: +36 94 558-080

Vásárlás előtt kérjük, olvassa el a vásárlási feltételeket és a fizetési információkat!

I.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg az Eladó, valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vevő) között „Bükfürdő Thermal & Spa karácsonyi kártyák” (továbbiakban karácsonyi kártyák) vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint az Eladó és Vevő között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

I.1.1. A Bükfürdő Thermal & Spa szolgáltatásai kizárólag a Házirend és a vendégtájékoztatók betartásával vehetők igénybe.

I.2. Értelmező rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

Egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) az Eladó és a Vevő között a rendelés véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi;

Eladó a Büki Gyógyfürdő Zrt. (székhely: 9740 Bük, Termál körút 2/A.; cégjegyzékszám: Cg. 18-10-100542; adószám: 11302605-2-18; vezető tisztségviselő: Boros László Attila vezérigazgató);

Bükfürdő honlap az Eladó részéről üzemeltetett, a www.bukfurdo.hu domain név alatt fellelhető internetes oldal (weboldal);

Szerződő Felek az Eladó és az egyedi adásvételi szerződést Vevőként megkötő jogalany együttes megnevezése;

Szolgáltatás az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető „Bükfürdő Thermal & Spa karácsonyi kártyák” eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása;

Termék az Eladó részéről nyújtott, a Bükfürdő honlapon található „Bükfürdő Thermal & Spa karácsonyi kártyák” az alábbi megnevezéssel: (Wellness ajándék nőknek, Wellness ajándék férfiaknak, Wellness ajándék pároknak, Újévi fogadalom, Kraxenofen 5 alkalomra, Kraxenofen 10 alkalomra, Kraxenofen 15 alkalomra, Énidő, Felfrissülés, Regenerálódás, Újjászületés, Éves fürdőbérlet, Éves fürdőbérlet szaunával,)

Vételár a megkötésre került Egyedi adásvételi szerződés alapján Eladó által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke;

Vevő minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó termékét a Bükfürdő honlap igénybevételével online megvásárolja;

I.3. A weboldalon 18. életévét betöltött természetes személy vásárolhat. A vevő a Megrendelés elküldése előtt elfogadja a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével Vevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket – így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást – megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

I.4. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Vevő által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket az Eladó a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz. A Vevő által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan az Eladó rendszerében őrzött adatok, a tranzakció banki visszaigazolása, illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést.

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás:

  • Az Eladó neve az I. pontban található

b.) Az Eladó üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt cím. A Fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti. Eladó a panaszok kezelését fogyasztóvédelmi referens bevonásával végzi.

c.) A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe weboldalunk „Adatkezelés” pontjában található.

d.) A szerződés szerinti termékért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a honlapon található ajánlat tartalmazza, megjelölve a bruttó árat.

e.)A Vevő az ügyleti döntése meghozatala előtt tájékoztatást kap a „Bükfürdő Thermal & Spa karácsonyi kártyák” érvényességi idejéről.

f.) A Vevőnek tudatosan kell eljárni a vásárlásai során, amelybe beletartozik, hogy elolvassa és elfogadja az ÁSZF-et.

g.) A Vevőt megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának feltételeiről és határidejéről szóló információkat a jelen dokumentum IV. pontja tartalmazza.

h.) A fizetés átutalással történik. A megrendelés visszaigazolásakor az Eladó a banki adatairól Vevőt az általa által megadott e-mail címen tájékoztatja. A megrendelést Eladó a „Bükfürdő Thermal & Spa karácsonyi kártyák” értékének átutalása után postai úton teljesíti. Eladó a kártyát az átutalást követően a Vevő által megadott címre ajánlott küldeményként postázza. A postai kiszállítás ingyenes.

i.) A távollévők között kötött szerződés megkötését követően Eladó tartós adathordozón – visszaigazoló e-mail formájában - visszaigazolást ad Vevőnek a megkötött szerződésről.

j.) Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Vevő megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel történő bármilyen visszaélés esetén.

k.) Vevőt teljeskörű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából eredő károkért az Eladó nem felel.

I.) Vevő kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a rendszerben. Az Eladó kizárja felelősségét a vásárlás során téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. Eladó a Vevő által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a bizonylat kiállításáért.

II. Kisegítő szabályok

II.1. A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást, stb.) az Eladó székhelyére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetők érvényesen tett nyilatkozatnak.

II.2. Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadók. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy abban az esetben, ha az Egyedi adásvételi szerződés, illetve az ÁSZF a magyartól eltérő nyelven is elfogadásra kerül, a nyelvi ellentmondások feloldására a magyar nyelvű megállapodást tekintik irányadónak.

II.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetésük nem vezetne eredményre, a fogyasztói jogviták kivételével, Szerződő Felek a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. tv.-ben foglaltakra figyelemmel Magyarország kizárólagos joghatóságát, valamint a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben – ideértve a fogyasztói jogvitákat is - megindítandó polgári peres eljárásban a Kőszegi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki (alávetéses illetékesség).

III. Hozzáférés az eladói szolgáltatáshoz

III.1. A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a www.bukfurdo.hu elnevezésű weboldalon keresztül fér hozzá.

III.2. A Vevő vásárláshoz, bankkártyás fizetéshez kapcsolódó, a szerződés teljesítése érdekében megadott adatai kezelésére 2011. évi CXII. törvény, illetve a 2016/679 EU rendelet előírásai szerint, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kerül sor.

III.3. Az Eladó nem vállal felelősséget a www.bukfurdo.hu honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért, így az ott fellelhető bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját kockázatára alkalmazhatja. Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

III.4. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a www.bukfurdo.hu honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

IV. Elállás, termékvisszavétel

IV. 1. A vevőnek jogában áll a megrendelést követően 12 (tizenkét) órán belül a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást e-mailben jelezheti a marketing@bukfurdo.hu címen.
A vevő a „Bükfürdő Thermal & Spa karácsonyi kártyák” átvételét követően 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014 (II.26) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint. A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát fenti kormányrendelet 29.§ (1) bek. a) pontja szerinti esetben. A szolgáltatás az karácsonyi kártyák teljesítettnek minősül. A karácsonyi kártyák visszaküldésének költsége Vevőt terheli.

IV. 2. A vevő elállása esetén a www.bukfurdo.hu webáruház üzemeltetője az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti.

IV.3. Előre nem látott körülmény, akadály (vis maior) bekövetkezése esetén, ideértve a rendkívüli időjárási viszonyokat is, a karácsonyi kártyák beváltásával megvásárolt szolgáltatások, belépőjegyek árát sem részben, sem egészben nem téríti vissza Eladó.

V. Fizetési feltételek

V.1. Fizetés módja

Banki átutalás: E-mail útján történő megrendelés esetén. A megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg Eladó a banki adatairól tájékoztatja Vevőt. Az ajándékkártya értékének megfizetésekor a banki utalás költségei a Vevőt terhelik. A kártyát Eladó a banki átutalással történő fizetést követően postai úton juttatja el vevő részére.

Személyes vásárlás: a „Bükfürdő Thermal & Spa karácsonyi kártyák” megvásárolhatók a Bükfürdő Thermal & Spa információs pultjainál. Ebben az esetben a fizetés történhet forintban, euróban, készpénzzel és kártyával is. Kivételt jelent a korábban és jelenleg is létező Ajándékkártyánk, amelyet a helyszínen csak készpénzben, forintban fizethet ki a vendég.

V. 2. A Büki Gyógyfürdő Zrt. minden bankkártya elfogadás során keletkezett és birtokába jutott tranzakciós adatot, azaz a kártyabirtokos / a megrendelő nevét, kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használ fel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a 2016/679 EU rendelet, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.


VI. Felhasználási feltételek

VI.1. Eladó indokolt esetben az üzemidő alatt egyes területét részben vagy egészben lezárhatja (pl. műszaki okok, rendezvények), ezért a vevőnek nem tartozik kártérítéssel.

VI.2. Eladó a vendégforgalomnak megfelelő szolgáltatáskapacitást biztosít, fenntartja a jogot és saját hatáskörben dönt, hogy alkalmaz-e díj visszafizetést, ha technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkentés történik.

VI.3. A társaság területén kamera megfigyelő rendszer működik, az arra vonatkozó jogszabályok betartása mellett, a vendégek biztonsága érdekében.

Az üzemeltető tudomására jutott adatok, szabályozott módon kerülnek kezelésre, melyet az Elektronikus megfigyelési és eszközhasználati szabályzat tartalmaz. A szabályzat elérhető a Bükfürdő Thermal & Spa főbejáratánál kifüggesztve. A jogérvényesítési nyomtatványok elérhetők és letölthetők a weboldal Adatkezelés pontjánál.

VI.4. A karácsonyi kártyák kizárólag 2019. november 28 - 2020. január 05. között vásárolhatók meg.

A Bükfürdő Thermal & Spa a 2019. december 16. 12 óráig beérkező utalások (magyar és külföldi egyaránt) esetén tudja garantálni, hogy megérkezik karácsonyig a megrendelt karácsonyi kártya. A határidő után is feladásra kerül a csomag, azonban a postai folyamatok miatt nem garantált, hogy odaér karácsony előtt. A BGYZRT. a 2019. december 19-ig beérkező utalásokat 2019. december 20-án még postázza, azonban a 2019. december 20. és 2020. január 05. között beérkező utalások esetében már csak 2020. január 6-án kerül postázásra a karácsonyi kártya. A Magyar Posta szolgáltatásaiért, abból eredő késői szállításért cégünk nem vállal felelősséget.

A kártya és a rajta szereplő szolgáltatások 2020. december 31-ig válthatók be a kapacitás függvényében, az érvényességi idő meghosszabbítására nincs lehetőség. A szolgáltatások igénybevétele előtt időpont egyeztetése szükséges, a fel nem használt szolgáltatások árának visszatérítésére nincs lehetőség.

A kártya nem tiltható le, a mindenkori birtokosa használhatja fel.

A karácsonyi kártya tulajdonosának azt a személyt kell tekinteni, akinek a kártya a birtokában van. A karácsonyi kártya visszavásárlására nincs mód. A kártya érvényességének meghosszabbítására nincs lehetőség. Az érvényesség lejártát követően nem használható, a fel nem használt karácsonyi ajándékkártya értékének visszatérítésére nincs mód.

A kártya nem átruházható, csak a tulajdonosa használhatja fel, több napijegy vagy szolgáltatás (masszázs, stb.) sem osztható szét. A több hetes kúrák esetében, a kártya beváltásakor a vendég egyénre szabottan kapja meg a kezelések időpontjait, ami a későbbi azonosítást is szolgálja.

A fürdő napijegyekkel történő belépésre a Házirend szabályai vonatkoznak.

A Büki Gyógyfürdő Zrt. nem vállal felelősséget a kártya elvesztéséért, megrongálódásáért, vagy megsemmisüléséért a kártya nem pótolható. A kártyák másolása tilos, minden egyes példány egyedi azonosítószámmal rendelkezik, ezért mindig az ELSŐ beváltott kártyát fogadjuk el eredetinek. Sérült vagy hamis kártyát nem áll módunkban elfogadni.

A karácsonyi kártyák felhasználása során - egyes szolgáltatások vásárlása esetén - letéti díj vagy bérlési díj léphet fel költségként, ami készpénzzel fizetendő. Bővebb információ és árlista elérhető a bejáratnál kifüggesztve vagy a www.bukfurdo.hu honlapon. A letéti díj a helyszínen készpénzben, amely távozáskor, a chipes adathordozó leadásakor visszaadásra kerül.

A szauna szolgáltatást is tartalmazó belépőjegyek esetében: a szaunavilág textilmentes övezet, szaunalepedő igénybevételekor a helyszínen kaució fizetendő.

VI.5. Egyes karácsonyi kártyák („Énidő”, „Újjászületés”, „Felfrissülés”, „Regenerálódás”,) tartalmaznak olyan kezeléseket, amelyek szakorvosi vizsgálatot követően egyénre szabottan, a vendég egészségi állapotát figyelembe véve kerülnek meghatározásra.

VI.6. A Bükfürdő Thermal & Spa szolgáltatásainak igénybevételének további feltételeit a Házirend tartalmazza, amely megtalálható a Főbejáratnál, valamint elérhető és letölthető a weboldal Adatkezelés pontjánál.

VII. Az ÁSZF módosítása, az egyedi adásvételi szerződés megszűnése, és az elállási tilalmak

VII.1. Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.

VII.2. Az Eladó a fenti alakító hatalmasság gyakorlásáról, valamint a megváltozó klauzulákról a módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a www.bukfurdo.hu honlap lábjegyzeti részén, külön közleményben értesíti a Vevőt és a leendő szerződéses partnereit.

VII.3. Az egyedi adásvételi szerződés teljesedésbe megy az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.

VII.4. A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

Az Általános Szerződési Feltételek frissítésének ideje: 2019. november 28.

Általános Szerződési Feltételek

Bükfürdő webshop – Ajándékkártya

Vásárlási feltételek, adatkezelés, fizetési információk

Szolgáltató
Név: Büki Gyógyfürdő Zrt.
Képviseletre jogosult személy neve: Boros László Attila, vezérigazgató
Cím: 9740 Bük, Termál körút 2/A
Cégjegyzékszám: 18-10-100542
Adószám: 11302605-2-18
OTP számlaszám: 11747082-20000019
Tel: +36 94 558 080
E-mail: marketing@bukfurdo.hu

Panaszkezelés helye és elérhetőségei:

9740 Bük, Termál körút 2/A
E-mail: marketing@bukfurdo.hu

Tel.: +36 94 558-080

Vásárlás előtt kérjük, olvassa el a vásárlási feltételeket és a fizetési információkat!

I.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg az Eladó, valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vevő) között ajándékkártya(k) vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint az Eladó és Vevő között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

I.1.1. A Bükfürdő Thermal & Spa® szolgáltatásai kizárólag a Házirend és a vendégtájékoztatók betartásával vehetők igénybe.

I.2. Értelmező rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

Egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) az Eladó és a Vevő között a rendelés véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi;

Eladó a Büki Gyógyfürdő Zrt. (székhely: 9740 Bük, Termál körút 2/A.; cégjegyzékszám: Cg. 18-10-100542; adószám: 11302605-2-18; vezető tisztségviselő: Boros László Attila vezérigazgató);

Bükfürdő honlap az Eladó részéről üzemeltetett, a www.bukfurdo.hu domain név alatt fellelhető internetes oldal (weboldal);

Szerződő Felek az Eladó és az egyedi adásvételi szerződést Vevőként megkötő jogalany együttes megnevezése;

Szolgáltatás az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető ajándékutalványok eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása;

Termék az Eladó részéről nyújtott, a Bükfürdő honlapon található ajándékkártyák;

Vételár a megkötésre került Egyedi adásvételi szerződés alapján Eladó által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke;

Vevő minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó termékét a Bükfürdő honlap igénybevételével online megvásárolja;

I.3. A weboldalon 18. életévét betöltött természetes személy vásárolhat. A vevő a megrendelő e-mail elküldésével elfogadja a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, és az ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés (megrendelés) létrejöttével Vevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket – így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást – megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

I.4. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Vevő által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket az Eladó a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz. A Vevő által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan az Eladó rendszerében őrzött adatok, a tranzakció banki visszaigazolása, illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést.

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás:

a.) Az Eladó neve az I. pontban található

b.) Az Eladó üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt cím. A Fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti. Eladó a panaszok kezelését fogyasztóvédelmi referens bevonásával végzi.

c.) A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe weboldalunk „Adatkezelés” pontjában található.

d.) A szerződés szerinti termékért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület „Kosár” oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó árat.

e.) A Vevő az ügyleti döntése meghozatala előtt tájékoztatást kap az ajándékkártyák érvényességi idejéről.

f.) A Vevőnek tudatosan kell eljárni a vásárlásai során, amelybe beletartozik, hogy elolvassa és elfogadja az ÁSZF-et.

g.) A Vevőt megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának feltételeiről és határidejéről szóló információkat a jelen dokumentum IV. pontja tartalmazza.

h.) A fizetés átutalással történik. A megrendelés visszaigazolásakor az Eladó a banki adatairól Vevőt az általa által megadott e-mail címen tájékoztatja. A megrendelést Eladó az ajándékkártya értékének átutalása után postai úton teljesíti. Eladó a kártyát az átutalást követően a Vevő által megadott címre ajánlott küldeményként postázza. A postai kiszállítás ingyenes.

i.) A távollévők között kötött szerződés megkötését követően Eladó tartós adathordozón – visszaigazoló e-mail formájában - visszaigazolást ad Vevőnek a megkötött szerződésről.

j.) Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Vevő megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel történő bármilyen visszaélés esetén.

k.) Vevőt teljeskörű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából eredő károkért az Eladó nem felel.

I.) Vevő kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a rendszerben. Az Eladó kizárja felelősségét a vásárlás során téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. Eladó a Vevő által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a bizonylat kiállításáért.

II. Kisegítő szabályok

II.1. A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást, stb.) az Eladó székhelyére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetők érvényesen tett nyilatkozatnak.

II.2. Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadók. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy abban az esetben, ha az Egyedi adásvételi szerződés, illetve az ÁSZF a magyartól eltérő nyelven is elfogadásra kerül, a nyelvi ellentmondások feloldására a magyar nyelvű megállapodást tekintik irányadónak.

II.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetésük nem vezetne eredményre, a fogyasztói jogviták kivételével, Szerződő Felek a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. tv.-ben foglaltakra figyelemmel Magyarország kizárólagos joghatóságát, valamint a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben – ideértve a fogyasztói jogvitákat is - megindítandó polgári peres eljárásban a Kőszegi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki (alávetéses illetékesség).

III. Hozzáférés az eladói szolgáltatáshoz

III.1. A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a www.bukfurdo.hu elnevezésű weboldalon keresztül fér hozzá.

III.2. A Vevő vásárláshoz, bankkártyás fizetéshez kapcsolódó, a szerződés teljesítése érdekében megadott adatai kezelésére 2011. évi CXII. törvény, illetve a 2016/679 EU rendelet előírásai szerint, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kerül sor.

III.3. Az Eladó nem vállal felelősséget a www.bukfurdo.hu honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért, így az ott fellelhető bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját kockázatára alkalmazhatja. Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

III.4. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a www.bukfurdo.hu honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

III.5. A Vevő oldaláról a vásárlás folyamán, még a vásárlás véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerű alkalmazásával nyílik lehetőség.

IV. Elállás, termékvisszavétel

IV. 1. A vevőnek jogában áll a megrendelést követően 12 (tizenkét) órán belül a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást e-mailben jelezheti a marketing@bukfurdo.hu címen.
A vevő az ajándékkártya átvételét követően 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014 (II.26) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint. A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát fenti kormányrendelet 29.§ (1) bek. a) pontja szerinti esetben. A szolgáltatás az ajándékkártya beváltásakor teljesítettnek minősül. Az ajándékkártya visszaküldésének költsége Vevőt terheli.

IV. 2. A vevő elállása esetén a www.bukfurdo.hu webáruház üzemeltetője az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti.

IV.3. Előre nem látott körülmény, akadály (vis maior) bekövetkezése esetén, ideértve a rendkívüli időjárási viszonyokat is, az ajándékkártya beváltásával megvásárolt szolgáltatások, belépőjegyek árát sem részben, sem egészben nem téríti vissza Eladó.

V. Fizetési feltételek

V.1. Fizetés módja

Banki átutalás: E-mail útján történő megrendelés esetén. A megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg Eladó a banki adatairól tájékoztatja Vevőt. Az ajándékkártya értékének megfizetésekor a banki utalás költségei a Vevőt terhelik. A kártyát Eladó a banki átutalással történő fizetést követően postai úton juttatja el vevő részére.

Személyes vásárlás: az ajándékkártya megvásárolható a Bükfürdő Thermal & Spa® információs pultjainál, ez esetben a fizetés módja kizárólag készpénzes fizetés.

V. 2. A Büki Gyógyfürdő Zrt. minden bankkártya elfogadás során keletkezett és birtokába jutott tranzakciós adatot, azaz a kártyabirtokos / a megrendelő nevét, kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használ fel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a 2016/679 EU rendelet, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

VI. Felhasználási feltételek

VI.1. Eladó indokolt esetben az üzemidő alatt egyes területét részben vagy egészben lezárhatja (pl. műszaki okok, rendezvények), ezért a vevőnek nem tartozik kártérítéssel.

VI.2. Eladó a vendégforgalomnak megfelelő szolgáltatáskapacitást biztosít, fenntartja a jogot és saját hatáskörben dönt, hogy alkalmaz-e díj visszafizetést, ha technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkentés történik.

VI.3. A társaság területén kamera megfigyelő rendszer működik, az arra vonatkozó jogszabályok betartása mellett, a vendégek biztonsága érdekében.

Az üzemeltető tudomására jutott adatok, szabályozott módon kerülnek kezelésre, melyet az Elektronikus megfigyelési és eszközhasználati szabályzat tartalmaz. A szabályzat elérhető a Bükfürdő Thermal & Spa főbejáratánál kifüggesztve. A jogérvényesítési nyomtatványok elérhetők és letölthetők a weboldal Adatkezelés pontjánál.

VI.4. Az Ajándékkártya a feltöltés dátumától számított 1 éven belül váltható be a Bükfürdő Thermal & Spa® pénztárainál. A kártya értékkel csak feltöltés után rendelkezik, PIN kód nélküli, nem névreszóló, nem tiltható le, a mindenkori birtokosa használhatja fel.

Az ajándékkártyára feltöltött összeget – minimum 3.000,- Ft-ot -, a kártya birtokosa bármely, a Bükfürdő Thermal & Spa® aktuális árlistájában szereplő szolgáltatásra beválthatja (kivételt képeznek a Termál Kemping szolgáltatásai, a társadalombiztosítás (NEAK) útján igénybe vehető kezelések, szaunafelöntések, illetve a kölcsönzési és letéti díjak).

A kártya birtokosa az ajándékkártyát a kártyára töltött összeg erejéig használhatja fizetőeszközként. Amennyiben a megvásárolni kívánt szolgáltatás(ok) értéke magasabb, mint a kártyán rendelkezésre álló összeg, úgy a különbözet megfizetésére más fizetőeszköz (készpénz, bankkártya, SZÉP kártya) felhasználásával van mód. Az ajándékkártya egyenlege egy vagy több alkalommal használható fel.

Az ajándékkártya tulajdonosának azt a személyt kell tekinteni, akinek a kártya a birtokában van. Az ajándékkártya bárkire szabadon átruházható, egyenlege készpénzre nem váltható, bankkártyára nem utalható, másik ajándékkártya vásárlására nem fordítható. Az ajándékkártya visszavásárlására nincs mód. Az kártya a kiállítástól számított 12 hónapig érvényes, a rajta feltüntetett összeg felhasználása az érvényesség ideje alatt egy vagy több alkalommal, a teljes összeg felhasználásáig lehetséges. A kártya érvényességének meghosszabbítására az érvényesség lejárta előtt egy alkalommal maximum hat hónap időtartamra van lehetőség. Az érvényesség lejártát követően - az ajándékkártya -, vásárlás ellenértékének kiegyenlítésére nem használható, a fel nem használt ajándékkártya értékének visszatérítésére nincs mód. Az ajándékkártya nem tölthető fel újra. A kártya értékéről és érvényességi idejéről a fürdő információjában érdeklődhet.

A Büki Gyógyfürdő Zrt. nem vállal felelősséget az ajándékkártya elvesztéséért, megrongálódásáért vagy megsemmisüléséért. Az ajándékkártya elvesztése, megrongálódása, megsemmisülése esetén nem pótolható.

Az ajándékkártya felhasználása során egyes szolgáltatások vásárlása esetén letéti díj vagy bérlési díj léphet fel költségként, ami ajándékkártyával nem fizethető. Bővebb információ és árlista elérhető a bejáratnál kifüggesztve vagy a www.bukfurdo.hu honlapon. A letéti díj a helyszínen készpénzben, amely távozáskor, a chipes adathordozó leadásakor visszaadásra kerül.

A szauna szolgáltatást is tartalmazó belépőjegyek esetében: a szaunavilág textilmentes övezet, szaunalepedő igénybevételekor a helyszínen kaució fizetendő.

VI.5. A Bükfürdő Thermal & Spa szolgáltatásainak igénybevételének további feltételeit a Házirend tartalmazza, amely megtalálható a Főbejáratnál, valamint elérhető és letölthető a weboldal Adatkezelés pontjánál .

VII. Az ÁSZF módosítása, az egyedi adásvételi szerződés megszűnése, és az elállási tilalmak

VII.1. Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.

VII.2. Az Eladó a fenti alakító hatalmasság gyakorlásáról, valamint a megváltozó klauzulákról a módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a www.bukfurdo.hu honlap lábjegyzeti részén, külön közleményben értesíti a Vevőt és a leendő szerződéses partnereit.

VII.3. Az egyedi adásvételi szerződés teljesedésbe megy az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.

VII.4. A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

Az Általános Szerződési Feltételek frissítésének ideje: 2019. november 28.